เพชรบ้านพลอย

2559-2560

วริยดา

นิติกิจไพบูลย์

2558-2559

ทิพนฏา

สุขสุเดช

2557-2558

พัณวลัย

มงคลพงศ์พัฒน์

2556-2557

ธีริศรา

ศรวณีย์

2555-2556

พรชนก

ไตรสุริยธรรมา

2554-2555

ชิดชนก

คันธพสุนธรา

2553-2554

ชนิกานต์

นิ่มปลื้ม

2552-2553

โชตินันท์

นิติกิจไพบูลย์

2551-2552

ปรัชญพล

เลิศวิชา

2549-2550

ธนพร

เสมอภาค

2550-2551

กัญญกรณ์

รตโนภาส

2548-2549

ปัญญพัชร์

นิติกิจไพบูลย์

2547-2548

อจลญา

ศิริมาศ

2546-2547

อรถมล

ศิริมาศ

2545-2546

มัชฌิมา

หาญเจริญกิจ

2544-2545

ตรีทิพย์

ขันดี

2543-2544

นิธิวดี

อ๊อดอำไพ

2542-2543

ณิชา

สงสะนะ

2541-2542

สุปราณี

สังข์นิลแก้ว