กิจกรรมปีการศึกษา 2560

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมวิธีพุทธ กิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ
               

ทัศนศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พิพิธภันฑ์เครื่องบิน

ทัศนศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พิพิธภันฑ์กษาปณ์

ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

อนุบาล 2 - 3

ทัศนศีกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

               
กิจกรรมบ้านพักคนชรา กิจกรรมวันพ่อ        
       
       
       
               

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(สวทช.)

ทดลองวิทยาศาสตร์

เรื่องผลไม้เปลี่ยนสีของน้องอนุบาล2

กิจกรรมการทำอาหารเมนู "ลาบ"

อนุบาล 2

       
       
       
       
               
คุณพ่อคุณแม่น้องต้นน้ำ(ด.ช.ชลากร วิมลมณี) ชั้นป.1 ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง "รอก"