กิจกรรมปีการศึกษา 2560

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมวิธีพุทธ กิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมสวนสนามลูกเสือ
               

ทัศนศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พิพิธภันฑ์เครื่องบิน

ทัศนศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พิพิธภันฑ์กษาปณ์

ทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

อนุบาล 2 - 3

ทัศนศีกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

               
กิจกรรมบ้านพักคนชรา            
           
           
           
               

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(สวทช.)

ทดลองวิทยาศาสตร์

เรื่องผลไม้เปลี่ยนสีของน้องอนุบาล2